tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
To have lots of fun with friends (A.K.A Bros).
Bro 1: I am having so much fun completing '10 Bros 1 Keg'.

Bro 2: Ya were are FAFing hard.
viết bởi Spurrberry 07 Tháng chín, 2011