tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The crud that comes out of your ass
somin smells like fartgas..
viết bởi ALLAH 13 Tháng mười, 2003
3 14

Words related to FARTGAS

buttfumes penis poop stupid