tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Making a relationship official on Facebook.
Man, did you see that Glenn & Stephanie updated their relationship status on FB making it FB Official?
viết bởi KataPata 06 Tháng hai, 2010