tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Reply to request.. Fuck Off Its Friday
This job must be done today!
FOIF!
viết bởi don of huntly 30 Tháng bảy, 2005