tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Falling off my chair rolling on floor laughing my ass off out loud.
I was FOMCROFLMFAOOLing!
viết bởi Thoraxe69 17 Tháng chín, 2011