tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

FUPU Fat Upper Pussy/Penial Area}inwhich the frontal upper pussy area has gone beyond just being a little chubby and not has taken on and ass like shape. Thus, Frontal Ass chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?