tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Fuck you doin bro?
-Yo! FYDB?
-Drinkin a beer and waitin for you
viết bởi Biff Webster87 25 Tháng hai, 2012
 
2.
FUCK YOUR DADs BUTT
1) Oh you son of a bitch, FYDB!!!

2) FYMP??? FYDB!!!!
viết bởi PDX Lucha 08 Tháng bảy, 2009