tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Great, fantastic, brilliant, amazing etc
Have a fandabidocious day!
viết bởi Spannaroo 21 Tháng mười, 2010