tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A person who dismantles boats for fun.
I'd love to meet a fangler.

I'm a fangler and proud.
viết bởi eggy_bread 05 Tháng tám, 2011