tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
fa-NI-Gg-ot-ER

(Minority) Homosexual African American.
Yo nyuka! Check out dat motha fuckin faniggoter over there!
viết bởi mtult 20 Tháng chín, 2012