tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Feeling fantastic and cool.
guy 1: Hey long time no see, how are you?
guy 2: I'm fantasticool!
viết bởi punch!uation 18 Tháng mười một, 2010