tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A subtle mispronouncing of "Fuck All"
"hey man, what are you up to?"
"Far Call mate"
viết bởi HOB 15 Tháng mười, 2004

Words related to Far Call

far cry farcall far-call farcry far-cry