tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
A large, marijuana, blunt that has taken the shape of a baseball bat.
If every one puts their weed together, we can roll a "Fatty Bo Batty"!!!
viết bởi Will C05 21 Tháng một, 2009
 
2.
Big ass blunt.
Holy sh*t thats a Fatty-Bo-Batty!!!
viết bởi Big Perm 10 Tháng hai, 2003