tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

February 15, 2003 Anti-War Protests chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?