tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A Common term used as a insult by Mike and friends
You Fucking Feris Wheel Cam
viết bởi Anonymous 26 Tháng tám, 2003