tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
Last name belonging to a bad ass motherfucker.
You: Is your last name Filiatrault?
ME: Maybe. Who the fuck are you?
viết bởi c313ste 18 Tháng tám, 2010