tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
While getting a handjob, the girl grabs the penis jerking both ways. The result: a deep red "sunburn"!!
Dan: Ohh, my dick still hurts from last night.

Frank: Dang, what'd she do to you??

Dan: She gave me a Filipino Sunburn

Frank: Ouch dude.
viết bởi ohhsunburnXP 10 Tháng năm, 2010