tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
someone who is fitt, has a fitt face.

someone who is Guwjus or very cute.
It is a pet name for someone you love.
your such a Fitt Face!
My finance is such a Fitt Face!
viết bởi abzirawr 01 Tháng hai, 2010