tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Holding your daddy part and thrusting, lots. Then you should cum.
I'll be down soon. I'm having a five finger shuffle.
viết bởi Charlie Bellow 22 Tháng tư, 2006