tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Some tig ol bitties, double D minimum.
Show us your Flabby Babby's ya dumb bitch !
viết bởi RandoLando 20 Tháng ba, 2012
 
2.
A bitch or a hoe wit a stank pussy that aint been washed. ie. job corps whores
Key Key a Flabby Babby, bitch suck more dick than she put soap on her back.
viết bởi yamamota.slap.a.hoe.bruh 15 Tháng chín, 2009