tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Being really sexy/hot/fly/fuckable
"Daamn check out that flameable dude!"
viết bởi Fini 08 Tháng tám, 2004