tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
better than fancy but not better than fabulous.
Example One: Helen owns mutliple pairs of flancy pants.
Example Two: "Whoa!" Exclaimed Paul, "That's flancy!".
viết bởi Sawah91 05 Tháng hai, 2010