tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
where you penis is stuck in a locker and you enjoy it... a little.
(s) " Hey man I have a flirtlocker going on"

(b) "Awww man, I kind of like those"
viết bởi kalari 28 Tháng tư, 2011