tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Shit idk what it means. T nutty be on that shit dough
T NUTTY be straight flow heathin'
viết bởi YadadiMean000 18 Tháng tư, 2011