tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Flufferly adj.

Coincidental, but very subtle and forgiving.
The the way we met was quite flufferly if I do say so myself.
viết bởi NomNoms 04 Tháng bảy, 2013