tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
Just plain ghey and not bery smart.
viết bởi Anonymous 06 Tháng ba, 2003
6 29
 
2.
Khmer Spirit wannabe.
viết bởi Foolhardy 06 Tháng ba, 2003
5 29
 
3.
See also: Ghey
viết bởi Anonymous 06 Tháng ba, 2003
1 33