tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
When anigga falls a sleep in the shower and clogs shit up, that's a foot plug.
Damn Mark, did you footplug last night and rain down on your ceiling? That's some shit..
viết bởi Sew Diggity 29 Tháng tư, 2005