tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
For serious.
Person 1: I drink unicorn blood.
Person 2: For SRS?
Person 1: For SRS.
viết bởi Arc of Reason 04 Tháng bảy, 2012