tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
40 ounce of beer
Yo let me get sum of dat Fortey HOMEY!!!!
viết bởi HUDDOG69 28 Tháng mười hai, 2002