tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
The best dang small town in minnesota
Person 1: Hey where are we going?
Person 2: Fosston, obviously.
viết bởi Phred#56542 21 Tháng hai, 2011