tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Reverse acronym for fart.
Dude, Jorge has Frequently Activated Rectal Trembles. He smells like a pollcat.
viết bởi Keifermail 29 Tháng sáu, 2009