tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
an expression that doesn't exsist
Freshman- I want a chair! i call Freshority!
Sophmore-That doesn't exsist
viết bởi Jbean13 18 Tháng tám, 2010

Words related to Freshority

band juniority marching band seniority sophmority