Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là cunt:

From Greek mron, neuter of mros, stupid, foolish chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?