tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A phrase used to describe how great something is.
Nick: "I got my car's headlamps working again."
Erik: "Thats fucking gold bro."
viết bởi TheFlyingHighwayMan 20 Tháng tám, 2011