tìm từ bất kỳ, như là swag:
 
1.
Fucking retarded (the past tense)
That was such a fuktarded game
viết bởi Anonymous 05 Tháng tám, 2003
 
2.
The Past tense of fuktard
viết bởi Anonymous 07 Tháng tám, 2003