tìm từ bất kỳ, như là bias:
 
1.
1. Present and accounted for 2. in extrordinarily good form
First fellow: Tamika in full effect.
Second Fellow: Right.
First Fellow: Shaniqua in full effect.
Second fellow: Uh-huh.
viết bởi Whack Chaddy Mack 12 Tháng năm, 2004