tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A contraction of "fucking" and "understatement", aka, a fucking understatement.
No shit, that's a funderstatement.
viết bởi Kaylawayla 26 Tháng tư, 2005