tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Having fun using the English language.
Making up all these cool words to mean what isn't already a word. I love making up funglish words to describe something I couldn't before!
viết bởi ORaya 27 Tháng hai, 2012