tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
A not-so down-lo way of dropping the F-bomb.
"You sominombich! You just hit my car! BASTA FUNGOL!
viết bởi spinamutis 05 Tháng sáu, 2009

Words related to Fungol

frick fuck fugeezee bomb f-bomb frak the f