tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
GFAF is the internet slang for gone for a few
Sally:GFAF
Bob:huh?
Sally:Gone for a few
bob:ok
viết bởi igotwish 04 Tháng năm, 2009