tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
having no pity : merciless, cruel
SB Participant >>
GM do you knw wot my prob is?

GMtactics - >>
spelling?
viết bởi c0matose 02 Tháng tư, 2010