tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Acronym for: Get On My Level You Pussy
Dude you suck at this game! GOMLUP !
viết bởi Diessel 21 Tháng tám, 2011