Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
GT2DK Means Gayer than two dicks kissing. Super gay or homosexual.
Your male friend asks you to go speedo shopping you say man that's gayer than 2 dicks kissing or GT2DK!
viết bởi NcBornOkgrown 26 Tháng năm, 2013
1 0