tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Get to the choppa. See entry GET TO DA CHOPPA!
RUN! Go! GTTC!!

(Get to the choppa)
viết bởi Ahnold Schwarzenator 29 Tháng tám, 2007

Words related to GTTC

choppa get get to da choppa! go run the to