Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là rule of three:
 
1.
Get to the choppa. See entry GET TO DA CHOPPA!
RUN! Go! GTTC!!

(Get to the choppa)
viết bởi Ahnold Schwarzenator 29 Tháng tám, 2007
22 5

Words related to GTTC:

choppa get get to da choppa! go run the to