tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
grinding one's erection hard into the mattress
"my cock is red raw from that massive garbing sesh last night"
viết bởi mhg 28 Tháng hai, 2013