tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Someone who does not know what a GarfNart™ is.
Reeses223Pieces is a GarfNart™
viết bởi Lars Fisch 19 Tháng hai, 2005