tìm từ bất kỳ, như là bae:

Garoufalis chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?