tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
An oxy-acetylene torch, aka smoke wrench.
The eco-terrorists used a gas hatchet to cut the legs off the electrical transmission tower.
viết bởi galum 19 Tháng tư, 2010