tìm từ bất kỳ, như là rusty trombone:
 
1.
The lubrication produced by the vagina.
"holy shit babe, you're so wet!"
"yeah that's my gash foam"
viết bởi Scottie1923723 18 Tháng mười một, 2008
2 1

Words related to Gash Foam

foaming gash lube lubrication vagina