tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
Get to a chopper, according to Arnold Schwarzenegger>
Go!!! Run!!! Getodachoppa now!!!!
viết bởi Joejoe04 25 Tháng mười, 2005

Words related to Getodachoppa

chopa choper choppa chopper getodachopa